PS Flower

Tytuł projektu: „Utrzymanie konkurencyjności firmy i niwelowanie skutków pandemii poprzez nabycie zintegrowanego dedykowanego systemu informatycznego i wdrożenie nowej usługi w branży florystycznej ”

Beneficjent: PS FLOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Okres realizacji: 2022-01-01 – 2022-11-30

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania sprzedażą online i dystrybucją towarów w branży florystycznej. Projekt obejmuje system integracji danych i sprzedaży B2B wraz z aplikacją mobilną, który jest niezbędny do wprowadzenia na rynek innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznych. System będzie służył współpracy na płaszczyźnie B2B ale też usprawni procesy wewnątrz firmy (przygotowanie i prezentacja oferty, obsługa procesu zamówień, dostaw). System udostępni użytkownikom szereg kompleksowych narzędzi umożliwiających skoordynowaną współpracę opartą o zautomatyzowane mechanizmy. Działanie to pozwoli na walkę ze skutkami sytuacji pandemicznej w odniesieniu do firmy i gospodarki woj. śląskiego. Projekt przyczyni się do utrzymania obecnego zatrudnienia w firmie i jego zwiększenia oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego dalszego rozwoju.

 

Korzyści z realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoli wprowadzić na rynek 1 nową usługę: kompleksowe zarządzanie sprzedażą online i dystrybucją kwiatów (innowacja produktowa). Usługa będzie świadczona dzięki wdrożeniu innowacji o charakterze procesowym (nowa metoda tworzenia i świadczenia usług).

W projekcie będą miały zastosowanie innowacje nietechnologiczne (marketingowa i organizacyjna).

Dodatkowe korzyści z realizacji projektu: zwiększenie skali prowadzonej działalności przez firmę, stworzenie nie mniej niż 1 nowego miejsca pracy, wsparcie w postaci dotacji, dzięki której beneficjent zrealizuje inwestycję, która pozwoli realizować nowe procesy biznesowe i wprowadzić na rynek nową dla firmy i rynku usługę.

 

Parametry finansowe projektu:

Wartość ogółem: 1 045 500,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 850 000,00 PLN

Wkład UE (EFRR): 722 500,00 PLN

Skontaktuj sie z nami! / Contact Us!

PS Flower sp. z o.o.

ul. Siewierska 10, 61-323 Poznań

Oddział Katowice:

ul. Św. Jana 11/4,  40-012 Katowice

Pawel Matoga / +48 514 667 764 / Email Me

Szymon Zaradny / +48 578 641 630 / Email Me

3 + 15 =